Wictor Next Generation

Wictor startar utbildningsserie
för nästa generation

Vi bistår i att förbereda för en framtida generationsväxling – av såväl kapital som värderingar.

Wictor startar utbildningsserie för nästa generation

Vi bistår i att förbereda för en framtida generationsväxling – av såväl kapital som värderingar

Wictor startar utbildningsserie för nästa generation

För oss handlar generationsskifte om mer än bara teknikaliteter. Det handlar inte enbart om vad som är skattemässigt fördelaktigt eller hur själva överföringsförfarandet ska gå till.

Även om du aspirerar på att ansvara för och leda din verksamhet en lång tid framöver så är det viktigt att i god tid etablera en god familjestyrning och förbereda för en framtida generationsväxling – av såväl kapital som värderingar.

Familjestyrning är i likhet med bolagsstyrning ett system av principer för gemensam beslutsfattning i syfte att hjälpa familjen att planera och styra sin förmögenhet och eventuella verksamhet i önskvärd riktning. Målet är att skapa en sund balans mellan rationella ekonomiska ambitioner och familjens gemensamma samt individuella mål

Ovan typ av styrning är i regel fristående från bolagsstyrelser och andra ledningsfunktioner och avser uteslutande familjens intresse.

Syftet med en strategisk familjestyrning är att:

– Skapa ett forum för informationsförmedling diskussion och beslutsfattande för frågor som berör familjen och dess intressen.

– Säkerställa att såväl familjens värderingar som visioner vidareförs till de kommande generationerna.

– Familjemedlemmar ska informeras om viktiga utmaningar, resultat och strategiska val inom familjeföretag.

– Familjemedlemmar ska engageras och utbildas.

Utbildningsserie som förbereder en framtida generationsväxling

Wictor Next Generation syftar till att bistå familjer i att skapa en fungerade familjestyrning. Vi identifierar den vision som ska hålla familjen samman och utformar utbildningen efter individens behov. Genom att engagera, utbilda och gradvis involvera framtida arvtagare säkerställs det att familjens förmögenhet och värderingar förvaltas framgångsrikt och varsamt.

Anmälan till Wictor Next Generation är nu öppen med kursstart i september 2022. I utbildningen bistår vi med skapandet av ett värdefullt nätverk. Du kommer utbildas i ekonomi, juridik, retorik, psykologi, entreprenörskap och mycket mer. En förståelse för såväl vår som den egna familjens verksamhet byggs och värdefulla relationer skapas.

Kontakt: Rasmus Berg, Projektledare Wictor Next Generation
rasmus@wictorfamilyoffice.com

Genom att engagera, utbilda och gradvis involvera framtida arvtagare säkerställs det att familjens förmögenhet och värderingar förvaltas framgångsrikt och varsamt.

Läs mer på Wictor Next Generation.

Maskinisten i Ystad

Beläget längsmed E65 ligger dem kommersiella hyresfastigheten Maskinisten 1, med 60 stycken tillhörande parkeringar. 

Handelscentrum i Ystad

Ystad

Maskinisten 1 är en nyproducerad kommersiell fastighet, belägen i centrala Ystad, längsmed väg E65. 

Med långa hyreskontrakt och stabila kända varumärken som bland andra Hööks, Max, Nordic Wellness och Rosegarden, bidrar fastigheten till en ökad stabilitet i din fastighetsportfölj. 

KVM Uthyrningsbar yta:

3764

Status:

Klart

Ägarandel:

100%

Hyresgäster

6st.

Spela videoklipp

Vi är måna om att hålla våra investerare uppdaterade kring sina portföljinnehav. Därför uppdateras de kontinuerligt via såväl rörlig bild som fotografier och månadsbrev.

Följ med på en flygtur över projektområdet, filmat under sommaren 2019 och innan varken rivningsarbete eller byggnation inletts.

Kjell Åke Karlsson,
CEO & medgrundare

Se din portfölj växa – på riktigt.

Excelark, analys och siffror i all ära – men vi sitter inte bara inne på kontoret. Följ med mig under en arbetsdag och besök de olika fastighetsinvesteringarna.

Ivo Skibola
Din personlige guide

Spela videoklipp

Ett urval av projekt

Aktiemäklare Jedemarks årsresumé 2021

Årsresumé, 2021

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

Årsresumé, 2021

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

2021 går till historien som ett av de starkaste börsåren för svenska aktier.

Det breda indexet OMXSGI steg för helåret 2021 med +39%.
Stimulanser från centralbankerna i kombination med en kraftfull återhämtning av konjunkturen bidrog till den starka uppgången. Flaskhalsar i form av komponentbrist och höjda frakter har däremot ökat inflationsimpulserna. Inflationen kommer vara en av de viktigaste faktorerna att bevaka under 2022 och jag ser det som osannolikt att den risken kommer vara kortvarig. Den avgörande frågan blir på vilken nivå som inflationen stabiliseras.

För november månad visades en inflation i USA på höga 7%. FED har signalerat att en åtstramning kommer att ske i olika steg. Kinas export av deflation är förbi samtidigt som löne- och råvaruökningar leder till ökade priser globalt. Kursuppgången i Sverige, till följd av en ökad riskaptit, har lett till att värderingen mellan bolagen som är högst och lägst värderat blivit lika stor som under IT-eran 2000. P/E talet mellan bolagen i OMXS30 ligger idag på 24 som högst och 12 som lägst. Antingen måste vinsterna öka snabbare eller kurserna falla. Vi kommer uppleva ett trendskifte där det troliga scenariot är att P/E talet för de högre värderade bolagen kommer att sjunka.

Oro för stigande räntor gör att bolag med vinster långt in i framtiden blir extra känsliga om det kommer bakslag i tillväxten. Bolag med en förvärvsagenda drabbas av högre kapitalkostnader, dock kommer bolag som visar stabil tillväxt och förvärvar sunt troligen fortsätta gå bra på börsen. Mitt huvudscenario blir att vi kommer att se stigande räntor som kommer från låga nivåer, visserligen i kombination med en konjunkturtillväxt vilket ger goda förutsättningar för ett hyfsat starkt börsår 2022. Historiskt i USA så har S&P500 efter att FED har gjort en försiktig åtstramning lett till att index har stigit med 15% efter ett år.

Snittprognosen för S&P500 för 2022 ligger mellan +11% till -2% och samma prognos bör gälla även för OMXSGI. Vi kommer säkert uppleva en ojämn handel, men även om räntorna stiger något så är det hanterbart. Bolagen är lågt belånade och kan höja utdelningen framåt samtidigt som uppköpsaktiviteten troligen kommer fortsätta. Vi såg detta nu senast med bussbolaget Nobina. 2022 blir ett utmanande år där så kallad ”stockpicking” blir allt viktigare för överavkastning. Bolag som är lågt värderade med en hyfsad utdelning kan vara extra intressant att bevaka under 2022.

Min referensportfölj som speglar en riktig portfölj har 2021 stigit med +34%. Sedan starten maj-19 har den stigit med +135%, jämfört med index +75%.”

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

För frågor om aktiemäkleri, kontakta mäklaren Lars Jedermark per lars.j@wictorfamilyoffice.com.

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

Lars Jedemark, mäklare
För frågor om aktiemäkleri
lars.j@wictorfamilyoffice.com

Fondvalsdagen 2021

Fondvalsdagen 2021

En krönika av vår portfolio manager Dominice Goodwin

Fondvalsdagen 2021

En krönika av vår portfolio manager Dominice Goodwin 

Nu på söndag infaller fondvalsdagen, en dag då vi uppmanas att tänka lite extra på våra investeringar och val av fonder. Dominice Goodwin,
portföljförvaltare för vårt mandat Wictor Equity Fund Selection, delar med sig av sina tankar kring fondval.

Ett ägande av fondandelar i fonder är ett sätt, utav flera, för en investerare att nå en önskad marknadsexponering, förväntad avkastning och risk. Utan att gå in i en allt för djupgående analys av andra möjliga alternativ så kan man konstatera att en portfölj av fonder är en välbeprövad och erkänt god väg att gå för att i många lägen nå den grad av diversifiering och marknadsexponering som man söker.

För den som beslutar sig för att själv sätta samman sin fondportfölj kan man få hjälpsam information och bra tips kring fondval av sin rådgivare eller om man söker online. Ofta brukar man rekommenderas att titta på hur mycket kapital fonden förvaltar, kostnader, fondens historiska avkastning jämfört mot ett relevant jämförelseindex och jämfört mot andra fonder i samma kategori. När en investerare i ett första led har definierat en investeringshorisont och den risk och avkastningsprofil som denne söker för sina investeringar i fonder, följer ofta frågeställningen om man ska nå önskad exponering genom bredare blandfonder och globalfonder, eller om man ska placera i ett antal räntefonder samt länder-/Region-/branschfonder för aktiedelen av portföljen. Här kan rekommendationer och tips till privata investerare ibland skilja sig åt, och till följd av den påverkan som COVID-19 pandemin har haft på marknaderna senaste året så kan det vara extra viktigt att just nu belysa denna frågeställning.

Det är säkert ingen som har missat att COVID-19 pandemin har drabbat olika sektorer och regioner olika hårt, och med kraftigt divergerande lands- och sektorindex som följd. Det finns en viss risk att just en sådan utveckling kan försvåra utvärdering av fonder för privata investerare om man enbart följer det vanligt förekommande tipset om att jämföra historik mellan fonder i samma kategori.

Det man bör vara uppmärksam på är att fonder med en given klassificering, t.ex. globala aktiefonder, kan ha oerhörda skillnader i allokering mot regioner och sektorer. Vissa kan ha en kraftig övervikt mot t.ex. den nordamerikanska tekniksektorn, medan andra har en kraftig övervikt mot t.ex. den svenska industrisektorn. Ofta är sådana skillnader i allokeringsgraden mot regioner och sektorer också till stor grad bestående över tid då fondens innehav normalt är långsiktiga och speglar fondförvaltarens investeringsfilosofi och värderingsmodeller. Således kan de resultat och den rankning som fonder nått senaste året till viss grad vara en följd av att just den region eller sektor som man statiskt varit koncentrerad mot under flera år, blivit mer eller mindre drabbad av COVID-19 pandemin. Av denna anledning kan det just nu vara en särskilt god tidpunkt att i detalj studera innehaven i de fonder man äger eller planerar att köpa, för att försäkra sig om att fonden reflekterar den exponering som man söker.

För den investerare som inte finner den önskade graden av diversifiering och marknadsexponering bland globalfonder kan en portfölj av länder-/Region-/branschfonder därför vara av ett bättre alternativ. För den investerare som också vill vara mer aktiv öppnar även en sådan fondportfölj för möjligheten att dels välja ut fonder med fondförvaltare som bedöms vara särskilt kompetenta inom en viss region eller sektor, dels också att under extraordinära händelser likt COVID-19 pandemin välja bort enskilda sektorer och regioner. Det är på den grund Wictors diskretionära mandat Wictor Equity Fund Selection står. Att mandatet förvaltas diskretionärt gör att vi kan hjälpa våra kunder med sådana beslut både proaktivt och responsivt, givet fördefinierade ramar och begränsningar i hur mycket av kapitalet som får allokeras mot givna sektorer och regioner så att diversifieringen säkerställs.

Nu när vi närmar oss 1-årsjubileet har Wictor Equity Fund Selection en ackumulerad bruttoavkastning på +41,13%* att jämföra med +14,50% i jämförelseindexet för globala aktier MSCI All-country World Index (i SEK) under samma period. Som mest var mandatet ner 14,03% när marknaderna sålde av under oron för COIVD-19 i mars, att jämföra med jämförelseindexet som var ner 20,20% under samma period.

Vilken väg du än väljer kan man konstatera att det nya dynamiska klimatet vi ser på marknaden är väl värt att ta i beaktande vid ditt kommande fondval.

* Ackumulerad bruttoavkastning för en investering i mandatet sedan start den 5e mars 2020 (t.o.m. 17e februari 2021), efter transaktionskostnader förenade med handel

 

 

Dominice Goodwin, som författat denna krönika, är portfolio manager hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för diskretionär förvaltning har möjlighet att diskutera direkt med våra förvaltare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

För frågor om Wictor Equity Fund Selection, kontakta Dominice Goodwin per dominice(at)wictorfamilyoffice.com

 

Dominice Goodwin, som författat denna krönika, är portfolio manager hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för diskretionär förvaltning har möjlighet att diskutera direkt med våra förvaltare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

För frågor om Wictor Equity Fund Selection, kontakta Dominice Goodwin per dominice(at)wictorfamilyoffice.com

 

Dominice Goodwin
Portfolio Manager

För frågor om Wictor Equity Fund Selection kontakta 
Dominice Goodwin per
 dominice(at)wictorfamilyoffice.com

David Johansson
Cheif Client Executive

För frågor om Wictor Family Office och diskretionär förvaltning
, kontakta
 David Johansson per 
david(at)wictorfamilyoffice.com 

Aktiemäklare Jedemarks årsresumé

Årsresumé, 2020

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

Årsresumé, 2020

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

Snart lägger vi ett turbulent börsår bakom oss. Aktiemäklare Lars Jedemark summerar året och ger sin syn på utsikterna inför året 2021.

2020 var ett av de märkligaste börsåren jag har upplevt under mina 35 år inom finansbranschen. Ifrån toppen i februari föll index med -35% – och har nu stigit med +63% från botten.

Vi kan, med facit i hand, konstatera att den bästa strategin var att ”sitta still i båten” och hänga med vågorna.

Under året har vi sett kraftiga stimulanser från centralbankerna som lett till pressade räntor, vilket i sin tur har lett till att exempelvis en BBB-obligation handlas för 0,6–0,7%; det vill säga halva inflationen.

Den låga räntan har också inneburit att värderingen på aktier har höjts. Idag ligger P/E talet i Sverige framåtblickande på 17–18. S&P 500 över 20. Med det låga avkastningskravet som vi har idag kan man med en årlig tillväxt på 20–25% motivera P/E kring 50–100. Tänk om marknaden sänker kravet till, säg, 5,5%. Då skulle man utan vidare kunna acceptera ett genomsnittligt P/E tal på 18.

När S&P 500 har värderats över P/E 20 har börsen året efter gått -0,9%. Nu har visserligen FAANG bolagen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google) kommit att dominera indexet, varför en historisk jämförelse haltar något. En annan bubbelvarning är att antalet börsintroduktioner i USA har exploderat. Antalet börsintroduktioner som har dubblerat kursen första dagen är nu drygt 20 för 2020, jämfört med det historiska snittet omkring 1–3 stycken.

Lansering av vacciner har inneburit en kraftig uppgång för så kallade ”coronaförlorare” inom cyklist, bank och energi. Jag ser inte det som en sektorrotation utan en normalisering av kurserna. Många av de stora verkstadsbolagen ligger nära all-time-high (ATH) och har i år stigit med 15–20%. Före pandemin hade vi en svag underliggande tillväxt som krävde tillväxtstimulans. Detta gäller fortfarande. Bolag som kan dra nytta av ny teknik och miljöinvesteringar samt Fintech är framtida vinnare. Uppköpsaktiviteten har ökat och där kommer mellan- och småbolag att bli uppvaktade.

Ett av de största hoten mot börsen är om det kommer inflationsimpulser i ekonomin genom de kraftiga stimulanserna som upprättats med anledning av COVID-19. Det skulle kunna leda till en långränteuppgång. Hittills har man kunnat avfärda detta då pengarna har stannat i systemet och inte gått till ökad konsumtion, vilket för tankarna till Mats Qviberg ord: ”Man skall alltid gissa på att börsen går upp för då får man rätt i 70% av fallen”.

Hur slutade investeringsåret 2020? Min stora svenska referensportfölj har stigit med +45% i år jämfört med index som stigit dryga +13%. Sedan start i maj 2019 har referensportföljen stigit med +75 % i jämförelse med index som stigit omkring +30% för samma period.

Om vi blickar framåt tror jag att 2021 kortsiktigt kommer att präglas av vaccinnyheter och beslutade stimulanser, där breda index inte stiger så mycket. Däremot kan det bli kraftiga ökningar i enskilda aktier.

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

För frågor om aktiemäkleri, kontakta mäklaren Lars Jedermark per lars.j(at)wictorfamilyoffice.com.

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

Lars Jedemark, mäklare
För frågor om aktiemäkleri
lars.j@wictorfamilyoffice.com

Ännu ett lyckat generationsskifte

Ännu ett lyckat generationsskifte

Börje går in i en strategisk roll när sonen David blir chef

Ännu ett lyckat generationsskifte

Börje går in i en strategisk roll när sonen David blir chef

Året 2020 börjar lida mot sitt slut. När vi blickar tillbaka kommer vi kanske minnas det här året lite extra då det medfört extraordinära omständigheter som gjort att vi tvingats ställa om och anpassa oss till en ny vardag. Det har till en början känts svårt och annorlunda, men så småningom har vi hittat nya vägar och möjligheter som också resulterat i att vi nu ser saker ur nya perspektiv.

Det gångna året delar många likheter med ett generationsskifte, något varje organisation så småningom ställs inför. Ett tillfälle som tillåter saker att utvecklas, där organisationen i sig kan ta vara på den kompentens och vitala erfarenhet som finns, tillsammans med ett nytänk för att möta morgondagens utmaningar.

På Wictor Family Office ser vi det som en stor ära att få vara med och stötta företag och familjer i generationsskiften. Det är vid tillfällen som dessa som vi tillsammans med er organisation får förmånen att förvalta genuina affärsrelationer och ert företags fundamentala värderingar.

Just i år är detta ett arbete som ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Vi har nämligen givits möjligheten att applicera samma arbetssätt internt. Vid årsskiftet kommer Börje Johansson arbeta mindre rådgivande och mer strategiskt då han avser fokusera på styrelseuppdrag inom Wictor Family Office AB, Wictor Property AB och Wictor Holding AB.

Börje, som har varit aktiv inom finansbranschen i mer än 20 år, har varit med sedan ett tidigt skede och format den organisation som idag är Wictor Family Office. Han hålls kär av kollegor såväl som kunder. Börjes fantastiska engagemang och kundfokus är något vi beundrar och en standard vi alla eftersträvar att hålla.

Till vår stora glädje välkomnar vi David Johansson, som är Börjes son, till Wictorfamiljen och till rollen som Chief Client Executive. David har, likt sin far, dedikerat sig till finansbranschen och har mångårig erfarenhet som rådgivningschef och investeringsspecialist.

Tillsammans ser vi fram emot nya utmaningar 2021 och att få hjälpa er vid nästa generationsskifte.

Kontakt: David Johansson, Cheif Client Executive
david@wictorfamilyoffice.com

God morgon, Skegrie!

God morgon, Skegrie!

Statusuppdatering, BRF Söderslätt

God morgon, Skegrie!

Statusuppdatering, BRF Söderslätt

Under gårdagen avslutades den andra etappen av projekt BRF Söderslätt – och idag vaknar sju familjer i sina nya hem i vackra Skegrie. Den första december får de nya grannar, då den tredje och sista etappen väntas stå färdig.

Skegrie är ett modernt och tidsenligt boende för familjer som uppskattar en vacker och unik design. Området erbjuder det bästa av två världar: här bor man med närhet till både Trelleborg och Malmö samtidigt som man kan njuta av en lantlig miljö nära naturen.

Totalt byggs 19 eleganta bostadsrättsradhus i två våningsplan på området om 2190 kvadratmeter boyta. Bakom nyproduktionerna står Wictor Property, ett projekteringsbolag som genomför investeringar i hela fastighetskedjan.


Wictor investerar i västkusten
Wictor Property är ett bolag tillhörande Wictorkoncernen och som arbetar uteslutande med projekt i samarbete med Wictor Family Office. I form av en direktinvestering erbjuds våra kunder den exklusiva möjligheten att ta del av bolagets fastighetsportfölj, som bland annat består av projekt Farhult och Solsidan i Mellbystrand.

Wictor Property är huvudsakligen verksamt i Sveriges mellan- och storstäder, med särskilt fokus på västkusten. Portföljen utgörs av flertalet fastighetstyper; Bostadsrättsproduktioner, hyresfastigheter och kommersiella fastigheter, vilket ger en balanserad investeringsmodell. Basen av förvaltningsfastigheter bistår mandatet med stabila kassaflöden, vilka ger finansiellt utrymme att genomföra investeringar i attraktiva nyproduktioner. Dessa utgörs främst av bostäder som med god lönsamhet avyttras till marknaden och därmed genererar portföljens huvudsakliga avkastning.

 

Kontakt: Ivo Skibola, ivo(at)wictorproperty.com, 070-881 24 23

Entreprenörsfamiljer skapar unik finansutmanare

Entreprenörsfamiljer skapar unik finansutmanare

Sydsvenska entreprenörsfamiljer gör gemensam sak med grundarna av Stadium och Quesada

Entreprenörsfamiljer skapar unik finansutmanare

Sydsvenska entreprenörsfamiljer gör gemensam sak med grundarna av Stadium och Quesada

Pressmeddelande, 11/9-2020

Wictor Family Office stärker nu sin position inom svensk förmögenhetsförvaltning och förvärvar aktierna i Quesada Kapitalförvaltning. Bolagen har en modern syn på förmögenhetsförvaltning och erbjuder opartisk rådgivning där kunden på riktigt står i fokus. Unikt för Wictor Family Office är att ägarna och kunderna investerar på lika villkor i de produkter som rekommenderas. Syftet är att skapa en oberoende entreprenörsägd utmanare till traditionella kapitalförvaltare.

Wictor Family Office stärker nu sin position inom svensk förmögenhetsförvaltning och förvärvar aktierna i Quesada Kapitalförvaltning. Bolagen har en modern syn på förmögenhetsförvaltning och erbjuder opartisk rådgivning där kunden på riktigt står i fokus. Unikt för Wictor Family Office är att ägarna och kunderna investerar på lika villkor i de produkter som rekommenderas. Syftet är att skapa en oberoende entreprenörsägd utmanare till traditionella kapitalförvaltare.

Wictor Family Office – som ägs av ett antal entreprenörsfamiljer – tillämpar en arvodesbaserad betalningsmodell utan provisioner och tredjepartsersättningar, så kallade ”kick-backs”.

Det faktum att Wictor Family Office är fristående från banker, fondbolag och andra finansiella institut ger bolaget ett unikt marknadsövertag, där det enda som beaktas är kundens bästa.

”Vi startade Wictor Family Office för att vi tyckte att det fanns en kortsiktighet i finansrådgivningsbranschen med alltför höga avgifter och dessutom en bristfällig transparens. Vi investerar själva våra egna pengar i de produkter och tjänster som vi rekommenderar till våra kunder. ”, säger Sara Viktorsson, VD för Wictor Family Office.

Förvärvet av Quesada innebär – tillsammans med den sammanslagning med FMG+ som skedde i somras – att bolaget kommer att kunna erbjuda ett större urval av produkter och tjänster samt ha en större förhandlingsstyrka.

Wictor Family Office och Quesada delar målsättningen att leverera personliga och långsiktiga lösningar baserade på ärlighet och integritet. De är övertygade om att detta kommer att öppna upp för ännu fler möjligheter framöver.

Tommy Jacobson är styrelseordförande i Quesadas ägarbolag Varenne. Han säger:

”Med den här affären skapar vi en entreprenörsdriven verksamhet som har kapacitet att utveckla fler produkter och tjänster i en effektiv och modern organisation som möter våra kunders krav på kapitalförvaltning av högsta klass.”

Sara Viktorsson menar att Quesadas och FMG+ kunder har snarlika behov som deras egna; de önskar personlig service som ger ett helhetsgrepp om deras ekonomiska och familjerelaterade situation.

”Vi är så glada att få ännu ett tillskott till familjen och ser fram emot en fantastisk resa tillsammans.”

Läs gärna mer i Dagens industri, baksidan av papperstidningen, 2020-09-11.

Wictor Family Office är en av Sveriges snabbast växande förmögenhetsförvaltare och en modern utmanare på en annars traditionell marknad. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och ger kunderna långsiktighet, transparens och oberoende. Vi som äger och driver verksamheten är entreprenörer och vi vänder oss till andra entreprenörer. Vi investerar våra egna pengar på lika villkor som våra kunder. Huvudkontoret är placerat på Kaptensgatan i Halmstad med lokala kontor i Malmö och Stockholm. Wictor Family Office grundades av tre entreprenörsfamiljer.

Quesada grundades år 2000 av Tommy Jacobson och Sune Nilsson. Ambitionen var att bygga en verksamhet som liknade de schweiziska bankernas sätt att arbeta med kunder; med fokus på helheten dvs juridik, skatt och kapitalförvaltning. Idag ägs verksamheten av Varenne AB, som ägs av grundarna och ca 200 svenska privatinvesterare, samt av Ulf och Bo Eklöf, tillika grundare av Stadium.

FMG+ är en Stockholmsbaserad förvaltnings- och rådgivningsaktör med internationella kundengagemang som är specialiserade på kapitalstarka företagsägare, idrottsstjärnor och artister. Sedan juli 2020 ingår FMG+ som en del av Wictor Family Office.

Frågor? Kontakta gärna:

Sara Viktorsson
Grundare av Wictorkoncernen samt VD för Wictor Family Office AB
E-post: sara@wictorfamilyoffice.com
Mobil: 072-150 20 51

Tommy Jacobson
Grundare och ägare av Quesada Kapitalförvaltning AB
E-post: tommy@zenithgroup.se
Mobil: 070-866 56 74

Pressmeddelande: Wictor förvärvar FMG+ AB

Wictor förvärvar FMG+ AB

Pressmeddelande

Wictor förvärvar FMG+ AB

Pressmeddelande

Pressmeddelande, 31/7-2020

Idag, den 31 juli 2020, blir Wictor Family Office ny ägare till FMG+ AB. Förvärvet stärker positionen som svensk förmögenhetsförvaltare och kompletterar verksamheten med ytterligare specialist- och affärsområden.

Wictor Family Office är en av Sveriges snabbast växande förmögenhetsförvaltare och en modern utmanare på en annars traditionell marknad. Bolaget navigerar genom individuellt skräddarsydda lösningar sina kunder i den komplexa värld som följer med en förmögenhet. Huvudkontoret är placerat på Kaptensgatan i Halmstad med lokala kontor i Malmö och Stockholm.

– När vi planerade för bolagets expansion så sökte vi aktivt en aktör som delar våra värderingar. FMG+ har en närmast identisk affärsfilosofi där det personliga mötet och genuina affärsrelationer står i fokus, säger Sara Viktorsson, CEO på Wictor Family Office.

Bolagens sampräglade syn på opartisk rådgivning med kundens bästa i fokus gör sig särskilt tydlig i synen på betalningsmodell, där man implementerat en arvodesbaserad sådan utan provisioner och tredjepartsersättningar. Vidare företräder båda bolag samma kundsegment; förmögna och med ett behov av opartisk rådgivning, varför förutsättningarna för att integrera verksamheterna är optimala.

Stockholmsbaserade FMG+ är en förvaltnings- och rådgivningsaktör med ett internationellt kundengagemang som, utöver de traditionella frågeställningarna är specialiserade på två huvudsakliga affärsområden:

  • Kapitalstarka företagsägare, och
  • Framgångsrika individer inom ’sport och entertainment’.

 – Vi ser fram emot att erbjuda den nu gemensamma kundstocken såväl som framtida kunder en ännu starkare portfölj av rådgivnings- och förvaltningstjänster, säger Martin Aastrup, CEO på FMG+.

Som en del av affären kommer de tre grundarna Jonas Kjellberg, Martin Aastrup och Robert Claesson samt övrig personal att börja arbeta hos Wictor Family Office – fortsatt positionerade på det befintliga kontoret på Kornhamnstorg i Stockholm. Vidare går grundarna in som delägare i Wictor Family Office.

Presskontakt: Sara Viktorsson, sara@wictorfamilyoffice.com

Wictor inleder sitt viktigaste samarbete någonsin

Wictor inleder sitt
viktigaste samarbete någonsin

Lanserar donationsprogram till förmån för barnrättsorganisationen Maskrosbarn

Wictor inleder sitt
viktigaste samarbete någonsin

Lanserar donationsprogram till förmån för barnrättsorganisationen Maskrosbarn

Wictor inleder sitt viktigaste samarbete någonsin

Wictor Family Office och barnrättsorganisationen Maskrosbarn inleder ett samarbete som syftar till att uppmärksamma och stötta de barn i Sverige med föräldrar som lider av missbruk, psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld.

”Maskrosbarn” är barn som har det svårt hemma men med rätt stöd klarar sig ändå; ungefär som en maskros kan växa upp genom asfalten. Ett passande namn på organisationen som sedan 2005 arbetat för att förbättra barns levnadsvillkor genom olika insatser så som föreläsningar, utbildningar och stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, stöd via Internet och personlig kontakt via coacher. Insatser som är extra viktiga nu under sommaren då skolor och fritidsverksamheter är stängda.

Via Wictor Family Office’s välgörenhetsplattform Wictor Charity utvärderas och väljs samarbetspartners. Initiativ som väljs är en direkt spegling av såväl ägare som kunders värderingar och att man nu krokar arm med Maskrosbarn betyder extra mycket för medgrundaren Sara Viktorsson, vars familj länge varit engagerad i den typ av välgörenhetsinsatser som barnrättsorganisationen fokuserar på. Saras föräldrar öppnade nämligen upp sitt hem och agerade under många år familjehem.

– Därför har jag 13 syskon, vilket jag är väldigt stolt över. Frågorna ligger mig inte bara varmt om hjärtat – utan har också präglat mig som person, berättar Sara Viktorsson som tillsammans med systern Anna Kalén kom att initiera samarbetet.

Anna är själv ett maskrosbarn som hade turen att omringas av lärare som såg att allt inte stod rätt till och hjälpte henne. Inspirerad av dessa valde hon den akademiska banan – och arbetar idag som lärare i ämnena samhälle, religion och geografi. Hon är också anledningen till att Wictor idag lanserar ett donationsprogram till förmån för Maskrosbarn:

– Vi satt och pratade om välgörenhetsarbete en kväll, då Sara berättade om sin vision. Hon ville skapa en plattform för att hjälpa unga utsatta och bistå dem en betydelsefull tillvaro och positiv världsbild. Desto mer hon berättade om ambitionen, desto mer insåg jag att organisationen redan finns, säger Anna Kalén som sedan tidigare kände till Maskrosbarn och deras arbete.

Vi hjälper kunder att hjälpa

Filantropi och välgörenhet kan vara ett av livets mest betydelsefulla och givande åtaganden. När det genomförs riktigt kan det bidra enormt till en positiv förändring i andra människors liv – och vår värld generellt. Så som för alla seriösa åtaganden krävs sofistikerad kunskap, verktyg och resurser i syfte att nå framgång.

– Vi är därför glada att arbeta tillsammans med Maskrosbarn, en välskött organisation som kan hjälpa våra kunder och oss att faktiskt uppnå den inverkan vi föreställer oss, avslutar Sara.

Om samarbetet

Wictors vision med projektet är att färre ungdomar ska fara illa och tillsammans med Maskrosbarn tar man konkret tag i det allvarliga faktum att barn och ungdomar i Sverige lever i hem där minst en förälder antingen mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

I samband med att vi synliggör den rådande problematiken presenteras också organisationen och således ett sätt att hjälpa till. Förutom det löpande donationsprogrammet riktat mot kunder och ägare kommer Wictor Family Office att arrangera diverse evenemang till förmån för Maskrosbarn.

För frågor om samarbetet: Philip Syrén, philip(at)wictorfamilyoffice.com / 072-080 83 12

Maskrosbarns vision: Vi anser att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

Genom att arbeta aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.

Läs mer om organisationen på deras officiella hemsida.

Gör en engångsdonation

Varje gåva som skänks går oavkortat till Maskrosbarn. Märk överföringen ”maskrosbarn”.

Swish: 123 252 38 92​

Bankkonto: 8901-1,694 310 758-8

Video: De här ungdomarna berättar om hur det känns att bli utsatta för våld av den som står dem allra närmast. Om våld och övergrepp inom hemmets väggar, där vi vill tro att barn är som allra tryggast.

Spela videoklipp