Skip to content

Fondvalsdagen 2021

En krönika av vår portfolio manager Dominice Goodwin

Fondvalsdagen 2021

En krönika av vår portfolio manager Dominice Goodwin 

Nu på söndag infaller fondvalsdagen, en dag då vi uppmanas att tänka lite extra på våra investeringar och val av fonder. Dominice Goodwin,
portföljförvaltare för vårt mandat Wictor Equity Fund Selection, delar med sig av sina tankar kring fondval.

Ett ägande av fondandelar i fonder är ett sätt, utav flera, för en investerare att nå en önskad marknadsexponering, förväntad avkastning och risk. Utan att gå in i en allt för djupgående analys av andra möjliga alternativ så kan man konstatera att en portfölj av fonder är en välbeprövad och erkänt god väg att gå för att i många lägen nå den grad av diversifiering och marknadsexponering som man söker.

För den som beslutar sig för att själv sätta samman sin fondportfölj kan man få hjälpsam information och bra tips kring fondval av sin rådgivare eller om man söker online. Ofta brukar man rekommenderas att titta på hur mycket kapital fonden förvaltar, kostnader, fondens historiska avkastning jämfört mot ett relevant jämförelseindex och jämfört mot andra fonder i samma kategori. När en investerare i ett första led har definierat en investeringshorisont och den risk och avkastningsprofil som denne söker för sina investeringar i fonder, följer ofta frågeställningen om man ska nå önskad exponering genom bredare blandfonder och globalfonder, eller om man ska placera i ett antal räntefonder samt länder-/Region-/branschfonder för aktiedelen av portföljen. Här kan rekommendationer och tips till privata investerare ibland skilja sig åt, och till följd av den påverkan som COVID-19 pandemin har haft på marknaderna senaste året så kan det vara extra viktigt att just nu belysa denna frågeställning.

Det är säkert ingen som har missat att COVID-19 pandemin har drabbat olika sektorer och regioner olika hårt, och med kraftigt divergerande lands- och sektorindex som följd. Det finns en viss risk att just en sådan utveckling kan försvåra utvärdering av fonder för privata investerare om man enbart följer det vanligt förekommande tipset om att jämföra historik mellan fonder i samma kategori.

Det man bör vara uppmärksam på är att fonder med en given klassificering, t.ex. globala aktiefonder, kan ha oerhörda skillnader i allokering mot regioner och sektorer. Vissa kan ha en kraftig övervikt mot t.ex. den nordamerikanska tekniksektorn, medan andra har en kraftig övervikt mot t.ex. den svenska industrisektorn. Ofta är sådana skillnader i allokeringsgraden mot regioner och sektorer också till stor grad bestående över tid då fondens innehav normalt är långsiktiga och speglar fondförvaltarens investeringsfilosofi och värderingsmodeller. Således kan de resultat och den rankning som fonder nått senaste året till viss grad vara en följd av att just den region eller sektor som man statiskt varit koncentrerad mot under flera år, blivit mer eller mindre drabbad av COVID-19 pandemin. Av denna anledning kan det just nu vara en särskilt god tidpunkt att i detalj studera innehaven i de fonder man äger eller planerar att köpa, för att försäkra sig om att fonden reflekterar den exponering som man söker.

För den investerare som inte finner den önskade graden av diversifiering och marknadsexponering bland globalfonder kan en portfölj av länder-/Region-/branschfonder därför vara av ett bättre alternativ. För den investerare som också vill vara mer aktiv öppnar även en sådan fondportfölj för möjligheten att dels välja ut fonder med fondförvaltare som bedöms vara särskilt kompetenta inom en viss region eller sektor, dels också att under extraordinära händelser likt COVID-19 pandemin välja bort enskilda sektorer och regioner. Det är på den grund Wictors diskretionära mandat Wictor Equity Fund Selection står. Att mandatet förvaltas diskretionärt gör att vi kan hjälpa våra kunder med sådana beslut både proaktivt och responsivt, givet fördefinierade ramar och begränsningar i hur mycket av kapitalet som får allokeras mot givna sektorer och regioner så att diversifieringen säkerställs.

Nu när vi närmar oss 1-årsjubileet har Wictor Equity Fund Selection en ackumulerad bruttoavkastning på +41,13%* att jämföra med +14,50% i jämförelseindexet för globala aktier MSCI All-country World Index (i SEK) under samma period. Som mest var mandatet ner 14,03% när marknaderna sålde av under oron för COIVD-19 i mars, att jämföra med jämförelseindexet som var ner 20,20% under samma period.

Vilken väg du än väljer kan man konstatera att det nya dynamiska klimatet vi ser på marknaden är väl värt att ta i beaktande vid ditt kommande fondval.

* Ackumulerad bruttoavkastning för en investering i mandatet sedan start den 5e mars 2020 (t.o.m. 17e februari 2021), efter transaktionskostnader förenade med handel

 

 

Dominice Goodwin, som författat denna krönika, är portfolio manager hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för diskretionär förvaltning har möjlighet att diskutera direkt med våra förvaltare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

För frågor om Wictor Equity Fund Selection, kontakta Dominice Goodwin per dominice(at)wictorfamilyoffice.com

 

Dominice Goodwin, som författat denna krönika, är portfolio manager hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för diskretionär förvaltning har möjlighet att diskutera direkt med våra förvaltare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

För frågor om Wictor Equity Fund Selection, kontakta Dominice Goodwin per dominice(at)wictorfamilyoffice.com

 

Dominice Goodwin
Portfolio Manager

För frågor om Wictor Equity Fund Selection kontakta 
Dominice Goodwin per
 dominice(at)wictorfamilyoffice.com

David Johansson
Cheif Client Executive

För frågor om Wictor Family Office och diskretionär förvaltning
, kontakta
 David Johansson per 
david(at)wictorfamilyoffice.com