Skip to content

Hållbarhet

På Wictor Family Office är vi medvetna om att vår verksamhet påverkar både enskilda personer och samhället, både nu och i framtiden. Vår filosofi utgår från att medvetenhet är det första steget mot en framtid där hållbara investeringar har en central roll i förmögenhetsförvaltning.

Vi har valt att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen och investeringsrådgivningen, och har valt att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Av den anledningen har Wictor Family office upprättat en särskild policy för integrering av hållbarhetsrisker/Due diligence-policy. Bolaget arbetar i enlighet med det aktivt i rådgivningssammanhang med att uppmärksamma och analysera investeringars hållbarhetsrisker ur ett ESG-perspektiv. Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhet inkluderas sedan i dialogen med kund för öka medvetenheten och påverka investeringar i en mer hållbar riktning. 

Vår ambition är att över tid ta hänsyn till både de direkta och indirekta aspekterna av vårt agerande, samt skapa en god struktur för att förenkla arbetet kring hållbarhetsfrågor, både externt och internt. Hållbarhetsriskerna finns även inkluderade i vår ersättningspolicy i enighet med artikel 5 i EU förordning 2019/2088 för att minska internt risktagande av hållbarhetsrelaterade risker

Vi eftersträvar att uppfylla FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – Principles for Responsible investments) genom att aktivt uppmärksamma, beakta och förbättra integration av hållbarhetsrisker.

Verktyg & Metod

Vårt tillvägagångssätt för att analysera hållbarhetsrisker grundas i tillgångsslags ESG-Score mätt efter MSCI ESG- Index som ger en indikation på ett tillgångsslags hållbarhetsrisker enligt en sjugradig skala från AAA-CCC. Detta verktyg används bland annat av vår placeringskommitté som utvärderar en potentiell investering innan den görs tillgänglig för kund i syfte att beakta eventuella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och för att integrera och identifiera hållbarhetsrisker i det aktuella instrumentet.

Wictor Family Office har identifierat följande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer:

 

Miljörelaterade negativa konsekvenser Sociala och personalrelaterade negativa konsekvenser Negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och bekämpning av antikorruption och mutor
• Höga växthusgasutsläpp
• Hög energiförbrukning från ej förnyelsebar energi
• Skador för biologisk mångfald
• Hög vattenförbrukning
• Stora avfall
• Avsaknad av erkännande av ILO om arbetstagares rättigheter
• Könsdiskriminerande löner
• Barnarbete
• Avsaknad av policy för mänskliga rättigheter
• Avsaknad av åtagande att följa FN:s principer om mänskliga rättigheter
• Avsaknad av policy för antikorruption och mutor

 

Vidare har vi valt att i första hand prioritera de negativa konsekvenserna relaterade till mänskliga rättigheter och i andra hand miljörelaterade negativa konsekvenser. Vi anser dock att negativa konsekvenser för både miljö, sociala frågor och styrningsfrågor är av lika vikt och gör därmed bedömningen att MSCI Index parallellt kommer att säkerhetsställa investeringars och investeringsbesluts hållbarhetsnivå. Indexet tar hänsyn till 37-nyckelfaktorer inom de definierade hållbarhetsriskerna på en flerdimensionell nivå relaterade till storlek, art och omfattning, i det kan även negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ingå. 

 

Mål

 Wictor Family Office arbetar med konkreta mål och har som målsättning att:

            • Från och med årsskiftet 2021/2022
               inte ta in tillgångsslag  som har ett lägre ESG-score än BB

            • 2030 ha genomsnitt på minst ett
              ESG-score A på alla våra diskretionära portföljer.

Vill du veta mer om vårt arbete kring hållbarhet kontakta: Lina Karlsson 

0046 (0)35 – 299 50 00
info@wictorfamilyoffice.com

Kaptensgatan 6
302 45, Halmstad

Malmöhusvägen 1
211 18, Malmö

Engelbrektsgatan 7
114 32, Stockholm