Januari månadsbrev

Marjan Stefanovski, CFA

Månadsbrev, januari 2020

Global aktiemarknader föll under andra halvan av januari och gav därmed upp stora delar av årets initiala rally. Utbrottet av coronaviruset adderade därmed ytterligare en motvind till riskfyllda tillgångar och fungerade som en ursäkt för att sälja av.
Vi är inga epidemiologiska experter, men det som bekymrar är om / när nyheterna når ut om att antal dödsfall växer även utanför Kinas gränser vilket skulle kunna vara en möjlig katalysator för ännu mer försäljningstryck.

Jämförelser har dragits mellan dagens utbrott och SARS-epidemin 2003, SARS innebar en betydande men kortlivad belastning för de drabbade länderna. Den kinesiska tillväxten föll till 3,4% under andra kvartalet 2003, steg sedan tillbaka till 15,7% under tredje kvartalet och lämnade den totala nivån ned cirka 1% för året som helhet relativt om viruset aldrig hade uppstått. Utvecklade ekonomier påverkades mindre och i Kanada, där 44 personer dog av SARS, skar utbrottet cirka 0,1% från BNP.
SARS-episoden 2003 antyder dock att paniken först avtar när antalet nya fall toppar, och även om de senaste inkommande uppgifterna är uppmuntrande är det inte tydligt att vi har nått den punkten.

En kapituleringspunkt skulle möjligtvis kunna visa sig vara ett intressant köpläge, förutsatt att man lyckas att lägga band på utbrottet bör globala aktierna stiga under resten av året.

Global makro

I januari utbröt coronaviruset med ursprung i Wuhan, Kina. I skrivande stund har över 31 000 personer drabbats av sjukdomen, med över 600 bekräftade dödsfall. Som en jämförelse smittade SARS-utbrottet 2003 över 8000 personer med 774 dödsfall. Ökade resor under firandet av det kinesiska nyåret har sannolikt bidragit till spridningen av sjukdomen, och 26 länder utanför Kina har nu rapporterat fall av smittade.

Eftersom vi fortfarande befinner oss i ett tidigt stadie och med tanke på inkubationstiden på upp till 14 dagar är det svårt att fastställa hur situationen kommer att utvecklas och den ekonomiska påföljden. Det är troligt att detta kommer ha en negativ påverkan på tillväxten i Kina och dess grannländer då infrastrukturnätverk stängs av och människor stannar hemma. Ett samordnat svar från de kinesiska myndigheterna verkar troligt, vilket kan bidra till en återhämtning under de kommande kvartalen.

Vad gäller USA, undertecknandet av den så kallade fas ett delen av ett handelsavtal mellan USA och Kina var välkomna nyheter och dämpade en stor del av osäkerheten och spänningarna mellan de två länderna. Betydande tullar kommer dock att finnas kvar och att de strukturella frågorna som ska hanteras i nästa fas kommer sannolikt inte att lösas enkelt.

Avtalet innebär att USA kommer att häva sin nästa planerade runda av tullar, samt att befintliga tullar sänks från 15% till 7,5%. I utbyte har Kina åtagit sig att öka sin import från USA med cirka 200 miljarder USD under de kommande två åren; ge större tillgång till den inhemska marknaden för finansiella tjänsteföretag; verkställa immateriella rättigheter; och vara mer öppen i sin valutahantering.

Tillväxten i euroområdet förblev svag men positiv under sista kvartalet 2019. Konsumtionen är fortfarande stödd av en sund arbetsmarknad – arbetslösheten i regionen sjönk 0,1 procentenhet i december till 7,4%.

Något uppmuntrande visade tillverkningssidan en liten återhämtning. Skulle internationell handel förbättras via det första fasavtalet mellan USA och Kina bör kärnan i europeisk tillverkning Tyskland och Italien att gynnas, båda med cirka en femtedel av sin anställning inom tillverkning.

Våra mandat

Nedan följer en redovisning av våra diskretionära mandat. För mer information om dessa, besök sidan mandatbeskrivningar.

Wictor Conservative

2020 hade en god start men portföljen föll sedan tillbaka under sista veckan och redovisade därmed -0.05% för januari, efter kostnader förenade med handel.

Resultatet påverkades negativt av portföljens mindre aktiedel, europeiska banker samt amerikanska energibolag. Riskfyllda tillgångar drabbades hårt och marknaden sålde av på förnyad osäkerhet kring coronavirusutbrottet och dess potentiella påverkan på den globala handeln och ekonomin. Paralleller drogs till SARS episoden 2002–2003, olje- och energisektorn påverkades hårdast och föll i takt med ett fallande oljepris.

Den svenska kronan gav tillbaka några procent mot euron och dollarn vilket bidrog med en extra medvind till portföljens exponering mot amerikanska krediter. Kronan föll på virus relaterad ”risk-off” men även svensk ekonomisk data som var en besvikelse.

Även kreditmarknader inledde året positivt, men föll tillbaka efter att rubriker nådde ut om virusutbrottet. De nordiska marknaderna verkade dock inte påverkas till en högre grad och i takt med fallande räntor under slutet av månaden bidrog portföljens exponering mot obligations- och kreditmarknaden positivt till månadens utveckling.

Wictor Global Balanced

Vår globala portfölj fick en relativt god start på 2020, trots turbulens slutet av månaden, och redovisade +0.26% för januari, efter kostnader förenade med handel.

Majoriteten av portföljens aktier gav tillbaka årets inledande uppgångar efter sista handelsveckan i januari, där amerikansk energi och breda tillväxtländer drabbades hårdast. Riskfyllda tillgångar sålde av på förnyad osäkerhet kring coronavirusutbrottet och dess potentiella påverkan på den globala handeln och ekonomin. Paralleller drogs till SARS episoden 2002–2003, tillväxtländer med kopplingar till Kina och råvaruindustri samt den breda olje- och energisektorn påverkades hårdast. Portföljens exponering mot den amerikanska IT sektorn sticker ut som ensam vinnare, tack vare stark rapport av Apple och Microsoft som lyfte med sig hela sektorn.

Effekten av en fallande marknad lindrades även via terminspositioner och fördelaktiga valutaeffekter. Kronan, som stärkts rejält sedan bottennoteringen 2019, gav tillbaka några procent mot euron och dollarn och positiva valutaeffekter bidrog med en extra medvind till portföljens exponering mot amerikanska tillgångar. Krontappet följde på virus relaterad ”risk-off” men även på svensk ekonomisk data som var en besvikelse

Marjan Stefanovski, CFA
CIO & PM

Din integritet är vår högsta prioritet

Med ambition att förbättra ditt digitala besök hos oss så använder vi s.k. "cookies". Genom din närvaro accepterar du desamma. Genom att klicka på rubriken ovan kan du läsa mer om såväl dessa som vårt övriga integritetsarbete.