Amerikanska index fortsatte att avvika från resten av världen och nådde i slutet av juli nya toppnoteringar. Investerare positionerade sig för att den amerikanska centralbanken (”Fed”) skulle leverera en räntesänkning vid månadsskiftet, vilken följaktligen förväntas föranleda flertalet sänkningar. Den närvarande globala likviditetsinjektionen är det primära, och möjligtvis enda, skäl till att den globala aktiemarknaden står sig så väl i år.

Medan marknaderna behandlar den amerikanska centralbanken som en gudom så tyder empiriska bevis på att risker lurar under ytan. Under de senaste två decennierna har korrelationen mellan aktier och den amerikanska styrräntan varit snäv och positiv. Med tanke på obligationsmarknadens förväntan om fyra sänkningar under det kommande året får aktiemarknader det något tuffare att fortsätta att leverera.

Som vi har påpekat tidigare i år förblir vi förundrade över att aktier och andra risktillgångar helt har avvikit från ekonomiska fundament och företags vinstresultat. Istället är det sannolikt förväntningar om större globala likviditetsinjektioner som förklarar denna dynamik, när logiken säger att dessa borde återuppta tillväxt. Dock talar den pågående slumpen i global tillverkning, tillsammans med utmattningen i den globala kreditimpulssignalen, för att nya likviditetsimpulser endast kommer att få en marginell påverkan.

Fed:s superkrafter till trots, är risken att den djupt rotade globala tillväxtavmattningen, kombinerat med en rekordstark amerikansk dollar, vinner dragkampen kontra likviditet.

Global makro

Efter ett starkt första halvår tog de finansiella marknaderna en andningspaus under juli, då flertalet tillgångsklasser levererade en något mer dämpad avkastning. Den amerikanska centralbanken (”Fed”) sänkte räntan för första gången på 11 år och den europeiska centralbanken (”ECB”) insinuerade att lättnadspaket var på väg.

Investerare fick vänta till den sista juli för månadens stora händelse, då Fed sänkte de amerikanska räntorna med 0,25% i samband med sitt räntesättningsmöte. Den negativa marknadsreaktionen i samband med efterföljande presskonferens indikerade att investerare hade hoppats på mer stimulans; ordförande Powell signalerade att detta inte var begynnelsen av en längre period av flera sänkningar.

Delar av den amerikanska ekonomin uppvisande dock förbättringstecken under juli, där bland annat arbetsmarknaden studsade tillbaka från ett särskilt svagt avtryck i juni och BNP för det andra kvartalet växte till 2,1%. Tillverkningsindustrin förblev dock en svag punkt då uppgifter från juli antydde att denna delen av den inhemska ekonomin var på väg mot sammandragning.

Även juli var en hektisk månad för de europeiska ledarna, då nomineringsbeslut om ledande positioner i Bryssel fattades. Efter flertalet dagars samtalande var det viktigaste resultatet för investerare nomineringen av Christine Lagarde, som beslöts att i november bli ECB-ledaren Mario Draghis efterträdare. Lagarde var en av de penningpolitiskt mest tillmötesgående kandidaterna och har tidigare uttryckt starkt stöd till Draghi.

Slutligen; Under månaden förändrades utsikterna för handelssamtalen mellan USA och Kina, varför investerare istället skiftade sitt fokus mot den kinesiska ekonomin. Tillväxtdata för andra kvartalet framhöll nedgången i Kina, medan detaljhandel och industriproduktion uppvisade tecken på en stabilisering. Pekings beslutsamhet att hålla sin ekonomi stabil förblir således stark.

Våra mandat

Nedan följer en redovisning av våra diskretionära mandat. För mer information om dessa, besök sidan mandatbeskrivningar.

Wictor Conservative

Vår konservativa portfölj redovisar en uppgång om 0,52% efter handels- och transaktionskostnader under juli, vilket summeras till en bruttoavkastning på cirka 4,3% för 2019.

Samtliga av portföljens innehav steg under juli, med undantag för en av portföljens globala företagsobligationsfonder. Amerikanska krediter bidrog till merparten av den totala uppgången, till stor del tack vare den rekordstarka dollarn. Det negativa bidraget på cirka 0,05% från företagsobligationsfonden reflekteras till stor del av den något stigande volatiliteten i den internationella kreditmarknaden vilket ledde till stigande spreadar i ett antal asiatiska obligationer.

I slutet av juli tog vi på nytt in aktier i portföljen i form av europeiska banker. En eventuell omstrukturering av räntekurvan kommer att gynna räntenetto medan en generellt välgrundad bakgrund för kredittillväxt borde bidra positivt till resultaten. Slutligen är även relativa värderingar särskilt attraktiva. Vi har även allokerat en del av kassan till svenska högkvalitativa räntebärande värdepapper och fortsätter att aktivt hantera valutarisken.

När vi blickar framåt så kommer fördelningen mellan aktier och räntebärande under de kommande 3-6 månaderna till stor del bero på utvecklingen av handelssamtalen mellan USA och Kina; för närvarande föredrar vi den defensiva tilten.

Wictor Global Balanced

Vår globala portfölj steg med 2,40% efter handels- och transaktionskostnader under juli och summerar till en bruttoavkastning på 7,66% så här långt i år (13,24% sedan start).

Efter en för de riskfyllda tillgångarna (aktier) stark start på året så var utvecklingen under juli månad något blandad och dämpad. Portföljens amerikanska innehav ledde uppgångarna med IT-, telekom-och finansbranscherna i spetsen medan övriga globala regioner halkade efter. Den rekordstarka dollarn tillsammans med den rekordsvaga kronan gav medvind till månadens utveckling.

Tidigare i år har vi påpekat att vi periodvis och med anledning av stora osäkerheter kring trender summerade ’USA/Kina’, ’Brexit’ och ’Italexit’ (liksom oinspirerande inkommande ekonomiska data) valt att aktivt hantera aktierisken. Amerikanska aktier, som utgör majoriteten av portföljen, har dock fortsatt att stiga och med amerikanska index på rekordnivåer i juli, en arbetslöshet på historisk rekordlåga nivåer och nedskruvade vinstförväntningar skulle det krävas mycket för att driva marknaden högre. Vi tog därför på nytt in försäkring i portföljen inför centralbankens möte vid månadsskiftet, vilken sedermera betalat väl.

När vi blickar framåt så kommer valet av storleken på portföljens aktieexponering primärt baseras på förhandlingarna mellan USA och Kina, och i synnerhet med utgångspunkten att dessa inte eskalerar på nytt. I ett fördelaktigt utfall på ovan nämnd konflikt ser vi med fördel på risk; dvs. aktier över räntebärande och krediter över statsobligationer. Om konflikten eskalerar stuvar vi om defensivt cykliskt och är aktiva i vår riskhantering.

Wictor Nordic Plus

Under juli månad bibehölls värdet i Nordic Plus-mandatet, med en mindre tillväxt på 0.07%. Detta trots en negativ prisutveckling för OMXS30-indexet.

Vinnarna i mandatet under månaden, som gick emot strömmen, var AstraZeneca om +7,97%, SEB A om +4,42%, Investor om +2,52%, samt Lundin Petroleum om +2,62%. Svagt uppåt var det också för Hennes & Mauritz AB om +1,60% och Industrivärden AB om +1,01%.

Ericsson B tappade -3,67% på en svag kvartalsrapport. Som mest var aktien nere ca. 12% under rapportdagen den 17 juli, men återhämtade sig likt andra förlorare för månaden under andra hälften av juli. Essity AB tappade också på sin kvartalsrapport som presenterade 18 juli, men återhämtade sig likt Ericsson under andra hälften av månaden och landade till slut på +0,10%. Nordea Bank Abp gick samma väg till mötes på rapportdagen den 17 juli, men till skillnad från de ovan nämnda bolagen återhämtade sig aldrig aktien under andra månadens hälft – och landade vid månadsskiftet på -9,3%. Månadens stora förlorare blev MTG AB som tappade stort på sin kvartalsrapport och var nere -14,98% i föregående månad.

Överlag var det en tuff månad för svenska aktier med flera fall av kvartalsrapporter som inte levde upp till investerarnas förväntningar. OMXS30-indexet stannade till slut på -2,57% för månaden.

För fler månadsbrev (men även analyser, nyheter och annat), se Wictors tankar.

Marjan Stefanovski, CFA
CIO & PM