September månadsbrev

Marjan Stefanovski, CFA

Månadsbrev, september 2019

Efter en tuff period för risktillgångar i augusti återvände investerarna under september med ett positivt sentiment och ”risk-on”-humör vilket drev aktier högre under månaden.

Den starka återhämtningen bidrog därmed till att globala aktier avslutade kvartalet platt, ett kvartal som präglades av den tvåsidiga historia som har legat bakom börshumöret under hela 2019; dels en fortsatt avmattning i den globala ekonomin, dels ytterligare lättnader från globala centralbanker.

Det pågående handelskriget mellan USA och Kina fortsatte att spela en framträdande roll i rubriksflödet under hela kvartalet. Som det ser ut nu kommer ytterligare tullar att komma på plats i slutet av året om inte förnyade samtal gör tillräckliga framsteg. Utan nya framsteg kommer ytterligare tullar sannolikt sätta mer press på en redan bräcklig global ekonomi. Därför kommer vi noggrant övervaka utvecklingen inom handeln under årets sista kvartal.

Sammantaget står den globala ekonomin inför flera binära och oförutsägbara risker: Kommer handelskriget att eskalera? En hård Brexit? Spänningar i Mellanöstern och volatila oljepriser?

Vi tror att mot en sådan bakgrund och tills dess att vi får mer tydlighet i svaren på dessa frågor bör man träda med viss försiktighet.

 

Global makro

I USA sänkte Federal Reserve (Fed) styrräntan på nytt i mitten av september (-0.25%) i ett försök att förlänga den ekonomiska expansionen inför en avmattning. Medan den amerikanska ekonomin fortsatte att addera jobb har tillväxttakten för sammanlagda arbetstimmar minskat betydligt och även konsumentförtroendet föll från förhöjda nivåer tidigare i år. Amerikanska aktier levererade 1,7% under tredje kvartalet 2019 i dollar-termer.

Globala / nordiska aktieindex (%) utveckling

I Europa svarade den Europeiska centralbanken (ECB) på allt svagare ekonomiska utsikter genom att sänka räntorna ytterligare negativt, påbörja en omstart av kvantitativa lättnader och åta sig att fortsätta med tillgångsköp. ECBs lättnader kom som ett svar till en bakgrund av undersökningar i september som målade en bild av en ekonomi som fortsätter att sakta in, särskilt inom tillverkningssektorn. Europeiska aktier steg 2,5% under Q3 trots den negativa bakgrunden då investerare istället ställde sina förhoppningar till mer stimulansåtgärder.

I Storbritannien drog den till synes oändliga Brexit-sagan vidare. Parlamentet antog lagstiftning som kommer att tvinga regeringen att begära en förlängning om den inte kan komma fram till en överenskommelse med EU. Detta skickade initialt pundet högre, innan premiärministern suspenderade parlamentet, vilket senare förklarades som en olaglig avstängning. Storbritanniens breda aktiemarknad levererade 1,0%under kvartalet.

Även Kinas ekonomi fortsatte att sakta in då bland annat industriell produktion och detaljhandel minskade från relativt höga nivåer i början av 2018. Breda aktiemarknader över tillväxtländerna levererade -1,9% under kvartalet.

Det tredje kvartalet blev ytterligare ett positivt kvartal för statsobligationer, om än med en tillfällig ”sell-off” i början av september. Amerikanska statsobligationer levererade över 2% under det tredje kvartalet medan global IG-kredit levererade 1,2%.

Våra mandat

Nedan följer en redovisning av våra diskretionära mandat. För mer information om dessa, besök sidan mandatbeskrivningar.

Wictor Conservative

Vår konservativa portfölj redovisade en uppgång om 0,43% under september, efter handels- och transaktionskostnader. Det negativa börshumöret från augusti vände efter bland annat positiva signaler från USA och Kina. I USA och Europa sänkte centralbankerna sina styrräntor som förväntat medan Riksbanken lämnade sin styrränta oförändrad här hemma.

Under månaden uppstod även en kraftig brist på dollar i penningmarknaden vilket väckte viss oro och fick Fed att agera genom att tillföra likviditet vid upprepade tillfällen.

Utvecklingen bland portföljens innehav var en något blandad kompott under månaden. Vinnare var aktiekorgen av europeiska banker som steg med 8,00% och därmed bidrog med cirka 4/5 av den totala avkastningen. Amerikanska krediter stod för den resterande delen medan övriga innehav bidrog med väldigt lite på marginalen.

Vi tog även en ny position under månaden i form av amerikanska energisektorn. Vi ser att drönar-attackerna mot Saudiarabiens produktionsanläggningar visar att geopolitiska riskpremier är underprisade, samtidigt som sektorn varit relativt undervärderad.

Vi går in i oktober och årets sista kvartal med viss försiktighet med fokus på utvecklingen kring samtalen mellan USA och Kina. Utfallet från oktobersamtalen kommer sannolikt att sätta börshumöret under hösten och påverka hur portföljallokeringen och avkastningsförväntningarna kommer se ut för resten av året.

Wictor Global Balanced

Den globala portföljen steg med 0,10% under månaden, efter handels- och transaktionskostnader. Vi noterade +0,50% näst sista handelsdagen men föll tillbaka efter ogynnsam marknadsutveckling den 30 september. Global riskvilja var tillbaka efter augusti månads ”risk-off” och humöret lyftes av bland annat positiva signaler via handelsfronten då USA och Kina började samtala med varandra på nytt och planerade in samtal på hög nivå för oktober.

Bland portföljens aktieinnehav var det breda regionala Japan som hämtade sig starkt och var portföljvinnare tillsammans med amerikanska finanssektorn. Överlag gick global finans urstarkt under september efter att ha halkat efter hela året.

Vi arbetade aktivt med breda aktierisken under september men höll oss överlag mot det mer defensiva hållet. Vi tog även en ökad position i amerikanska energisektorn då drönarattackerna mot Saudiarabiens produktionsanläggningar och efterföljande rörelser i råoljepriset visar att geopolitiska riskpremier är underprisade, samtidigt som sektorn varit relativt undervärderad.

Det hastiga skiftet från ”risk-off” till ”risk-on” kring månadsskiftet augusti – september var framför allt drivet av nya förhoppningar då varken makroekonomisk data eller breda vinstförväntningar visat någon förbättring. Som vi har sett tidigare faller dessa rallyn drivna av förhoppningar snabbt ihop när humöret vänder. Ett år senare så noteras amerikanska S&P 500 på 2 940, dvs. samma nivå.

Tills dess att vi ser förbättring på ovanstående går vi in oktober med fortsatt försiktighet gällande den breda aktiemarknaden.

Wictor Nordic Plus

Trots att september historiskt brukar vara en svag månad för aktiemarknaderna så blev årets septembermånad mycket stark. OMXS30-indexet ökade med hela +4,48%, mycket till följd av stark prisutveckling för Bank och Finansaktier under månaden. Det bredare OMXSPI-indexet såg ökning med +2,89%. Nordic Plus-mandatet ökade +1,96%, vilket var något lägre till följd av den defensiva allokeringen samt ca 30% i kassa.

Vi såg under månaden att de riskfaktorer vi observerat över våren och sommaren var överhängande även i september, vilket motiverade fortsatt defensiv allokering. Liksom för marknadsindexen var det Bank och Finansaktierna som stod för merparten av värdeökningen även i Nordic Plus-mandatet.

De stora vinnarna i mandatet under månaden var Nordea (+13,88%), SEB A (+7,25%), SHB (+6,71%), Industrivärden (+5,13%), Investor (+4,54%) samt MTG (+8,20%). MTG, som sedan juli tyngts av en svag kvartalsrapport trots flera positiva nyheter om ingångna avtal, såg nu framtidspotentialen i dessa avtal reflekterat i priset.

Även de cykliska aktierna i mandatet såg en stark prisutveckling, med Boliden +4,26% och ABB+3,21%. Den stora förloraren i mandatet var för månaden Essity (-6,14%), en av de mer defensiva aktierna. Svagt nedåt var det även för defensiva AstraZeneca (-0,18%) och Lundin Petroleum (-0,97%).

 

För fler månadsbrev (men även analyser, nyheter och annat), se Wictors tankar.

Marjan Stefanovski, CFA
CIO & PM

Din integritet är vår högsta prioritet

Med ambition att förbättra ditt digitala besök hos oss så använder vi s.k. "cookies". Genom din närvaro accepterar du desamma. Genom att klicka på rubriken ovan kan du läsa mer om såväl dessa som vårt övriga integritetsarbete.