Skip to content

Uppdatering till investerare & intresserade

Wictor Property om fastighetsprojektet i Mellbystrand

Vårt bostadsrättsprojekt i Mellbystrand har väckt intresse och bjudit in till engagemang. Det gläder oss att människor är intresserade av vårt arbete och måna om områdets utveckling.

Mellbystrand, beläget vid Sveriges längsta sandstrand, är sommarparadiset som lockar allt fler till permanent boende. Detta av förklarliga skäl: Kombinationen av lugn och harmoni vid havet och närheten till såväl E6:an som Ängelholm Flygplats gör Mellbystrand till ett passande boendealternativ för de flesta. Vi har valt att investera i området och köpte tidigare i år en strandnära mark, på vilken vi avser bygga 17 välplanerade bostadsrätter.

Beviljat rivningslov

En direkt följd av våra byggplaner är att den befintliga fastigheten, ”Restaurang Stallet”, kommer att rivas. Beslutet har väckt opinion och en namninsamling har skapats till förmån för dess bevarande. I samtycke med såväl säljare som hyresgäst bedömde vi, i ett tidigt skede av köpeprocessen, fastighetens skick som undermåligt och en rivning som nödvändig. Kulturmiljö Halland har bedömt byggnadernas kulturhistoriska värde som ringa och Samhällsbyggnadskontoret uttryckt att rivningslov bör beviljas. I onsdags förra veckan beviljades detsamma, varför rivningsarbetet kommer att påbörjas i närtid.

Exteriöra förändringar & markarbete

Lägenheternas exteriöra utseende har reviderats med anledning av tillgänglighetskrav och nivåskillnader.

Övre markdel
Nedre markdel


Eftersom att tomten har en lutning mot havet har tid ägnats åt markarbete. Med anledning av höjdskillnaden (se ovan animation) har vi arbetat med L-stöd i betong för att fånga upp markskillnaden i enlighet med de kommunala tillgänglighetskraven, vilket föranleder att fastigheten kommer att delas in i fyra olika marknivåer.

Tidsplan & försäljning

Den ekonomiska lyft- och tidsplanen följs efter våra utsatta mål för projektet, med reservation för något högre kostnader för bygglovsansökan och finplanering av mark.

Produktionsarbetet (3D-bilder och film) är i sin slutfas och vi räknar med att kunna marknadsföra projektet I slutet på oktober eller i starten av november.

Signerat

Ivo Skibola
Marketing & Sales, Wictor Property